Τί αλλάζει το 2020 με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Τί αλλάζει το 2020 με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
© AdobeStock

“Βροχή” αλλαγών και φοροελαφρύνσεων έφερε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε στη Βουλή, οι οποίες προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ εντός του 2020, αλλάζοντας το τοπίο για τη φορολογία. 


Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν:

  • τη φορολογική ελάφρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω της εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών,
  • τη μείωση των φόρων,
  • τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
  • τη διαφάνεια και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής,
  • την επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και τη μετάβαση του φορολογικού συστήματος στην ψηφιακή εποχή,
  • τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου της Φορολογικής Διοίκησης και των επιχειρήσεων.

───────────────

Παρακάτω, ξεχωρίζουμε μερικές από τις πιο σημαντικές διατάξεις του νομοσχεδίου:

↬ Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις

A. Μείωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

‣ Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για τις πρώτες €10.000 ευρώ, σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα.

 B. Μείωση της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

‣ Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

‣ Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για όλα τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

‣ Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα, αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018.

‣ Μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) από το φορολογικό έτος 2019.

‣ Κατάργηση της εισφοράς 0,6% του ν. 128/1975 στις πιστώσεις factoring και leasing, με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

↬ Αναστολή του Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων

Αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2022, η εφαρμογή του ΦΠΑ στα ακίνητα (με άδειες από το 2006 και μετά), εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι τις 12.6.2020. 

Για τις άδειες όπου αναστέλλεται ο ΦΠΑ στα «νεόδμητα ακίνητα», επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στο φόρο
κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στο φόρο όταν
ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου,

↬Έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν την αναβάθμιση κτιρίων

Οι δαπάνες αυτές, που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %) του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ.

↬ Στήριξη ευπαθών ομάδων και κοινωνική προστασία

‣ Αύξηση του «αφορολόγητου» κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.

‣ Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.

‣ Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη (από το 24% στο 13%).

‣ Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα (από το 24% στο 13%).

↬ Νέα πάγια ρύθμιση οφειλών

Mε διάταξη του νέου νομοσχεδίου, οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης την 1η Νοεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι, η νέα πάγια ρύθμιση οφειλών προβλέπει την εξόφλησή τους σε έως 24 δόσεις για τακτικούς φόρους (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κλπ) και σε έως 48 δόσεις για έκτακτους φόρους, όπως είναι οι φόροι κληρονομιάς ή αυτοί που βεβαιώνονται μετά από έλεγχο.

↬ Εταιρική κοινωνική ευθύνη και παροχές

Ενισχύεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι παροχές στους εργαζόμενους, με:

  • έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ χωρίς αυτές να αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο,
  • ενίσχυση της παροχής δωρεών σε χρήμα και σε είδος από ιδρύματα προς το Δημόσιο, μέσω της έκπτωσης από το εισόδημα των δαπανών για δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παροχή σε είδος εταιρικών οχημάτων Ι.Χ

Με το νέο πλαίσιο, αλλάζουν τα ποσοστά φορολόγησης για τα εταιρικά οχήματα ως εξής: Εξορθολογίζονται οι παροχές σε είδος προς τους εργαζομένους με τη μορφή εταιρικού αυτοκινήτου, με τη φορολόγησή τους κλιμακωτά, με βάση τη Λιανική Τιμή Προ Φόρων, και με εξαίρεση από τη φορολόγηση ως εισόδημα των οχημάτων που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ.

↬ Διαφάνεια και περιορισμός της φοροδιαφυγής

Δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπάνες).

Διευκρινίσεις:

1. Στον υπολογισµό του πραγµατικού εισοδήµατος δεν περιλαµβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγµένο/-η σύζυγο ή σε µέρος συµφώνου συµβίωσης ή/και εξαρτώµενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής.

2. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού τους εισοδήματος. Το παραπάνω, εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

3. Στον  φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).

4. Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Δείτε ΕΔΩ ποιοι εξαιρούνται.

Μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου – Διαγραφή οφειλών

Α. Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, διαγράφονται από τη Φορολογική Διοίκηση:

  • βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων ή τρίτων, εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός (1,00) ευρώ.
  • υπόλοιπα βεβαιωμένων βασικών οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι του ποσού των δέκα (10) ευρώ, συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την  ημερομηνία κατάθεσης της υπό ψήφισης διάταξης και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.

Β. Επιπλέον, δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη,  χωρίς να χρειάζεται να έχουν εξασκήσει προηγουμένως όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλότερο από το ύψος της οφειλής.

Κυρώσεις σε πλατφόρµες τύπου Airbnb

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει κυρώσεις για τους διαχειριστές ψηφιακής πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb, HomeAway, Booking κ.α.), εάν δεν παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες που ζητά η ΑΑΔΕ, όπως: ποια είναι τα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες αλλά και το ποσό μισθώματος. Aυστηρά πρόστιμααπό 5.000 έως και 100.000 ευρώ, περιμένουν όσους δεν συμμορφώνονται με το νόμο που αφορά τις κατοικίες τύπου Airbnb.


* Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται και το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, που φέρνει μεγάλες αλλαγές σε συντάξεις, μισθούς και εισφορές, επηρεάζοντας εκατομμύρια συνταξιούχους, ασφαλισµένους – ιδιωτικού και δημόσιου τοµέα – αγρότες και ελεύθερους επαγγελµατίες.


Διαβάστε επίσης: Τέλος οι ταμειακές που δεν συνδέονται online με την ΑΑΔΕ

Μοιραστείτε το άρθρο!