Φορολογικό: Διαγράφονται οφειλές προς την Εφορία έως 10 ευρώ!

Φορολογικό: Διαγράφονται οφειλές προς την Εφορία έως 10 ευρώ!
©Adobe Stock

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει εφάπαξ διαγραφή οφειλών (φυσικών και νομικών προσώπων) προς την εφορία, έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Με αυτό τον τρόπο, πάνω από 500.000 φορολογούμενοι θα αποκτήσουν και πάλι τη δυνατότητα για έκδοση φορολογικής ενημερότητας. Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση, αποφορτίζεται η Φορολογική Διοίκηση από το γραφειοκρατικό κόστος για την παρακολούθηση των οφειλών αυτών.

Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών για ποσά πολύ μικρού ύψους

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του φορολογικού νομοσχεδίου, διαγράφονται:

α) βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων ή τρίτων, εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός (1,00) ευρώ.

β) υπόλοιπα βεβαιωμένων βασικών οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι του ποσού των δέκα (10) ευρώ, συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την  ημερομηνία κατάθεσης της υπό ψήφισης διάταξης και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.

Μοιραστείτε το άρθρο!