Η εταιρεία μας, προσφέρει εξειδικευμένες Λογιστικές Υπηρεσίες, Φοροτεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Μισθοδοσίας, οι οποίες προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες.

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
 • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Ετοιμασία και σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών.
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, παύσεις δραστηριοτήτων επιχειρήσεων.
 • Γνωματεύσεις σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα
 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενημέρωση και Τήρηση των Απλογραφικών (Β΄κατηγορίας.) και Διπλογραφικών (Γ΄κατηγορίας.) Λογιστικών Βιβλίων.
 • Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες, Μη Κερδοσκοπικές κ.λ.π).
 • Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιότυπες Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή Μη κερδοσκοπικές).
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια).
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).
 • Υποβολή Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 κ.τ.λ.π.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

– Επιχειρήσεις

 • Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων παντός τύπου.
 • Υποβολή Δηλώσεων ΕΤΑΚ.
 • Προσωρινές & Οριστικές Δηλώσεις.
 • Περιοδικές & Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Δηλώσεις Υπεραξίας Μεταβίβασης Εταιρειών.
 • Παροχή πάσης φύσεως φοροτεχνικών συμβουλών.

– Ιδιώτες

 • Έκδοση κλειδάριθμου.
 • Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) στο TAXIS.
 • Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Ε1.
 • Δηλώσεις Μισθωμάτων Ε2.
 • Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
 • Υπολογισμός Φόρων.
 • Υπολογισμών Τεκμηρίων.
 • Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
 • Αιτήσεις για επιδόματα (Κοινωνικό μέρισμα, κοινωνικό τιμολόγιο, θέρμανσης, στέγασης κτλπ.).
 • Ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων.
 • Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Πλήρης Τήρηση & μηχανοργάνωση µισθοδοσίας επιχειρήσεων.
 • Έκδοση μισθολογικών – μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών.
 • Ενημέρωση λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας.
 • Υποβολή ΑΠΔ – καταστάσεων ΙΚΑ.
 • Προσλήψεις – Απολύσεις – Μεταβολές – Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ασφαλιστικά, εργασιακά και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Άδειες και επιδόματα εγκυμοσύνης.