Πόθεν έσχες: Οδηγίες για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Όλες οι πληροφορίες και τα βήματα σχετικά με τον τρόπο υποβολής των ηλεκτρονικών Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης «πόθεν έσχες».


Στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης «πόθεν έσχες» των ετών 2016 και 2017 (φορολογικό 2015 και 2016), καθώς και οι αρχικές δηλώσεις για απόκτηση ιδιότητας εντός των ετών 2016, 2017 και 2018. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι ετήσιες ΔΠΚ 2018 (έσοδα έτους 2017 και περιουσιακή κατάσταση κατά την 31.12.2017).

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, όπου βρίσκονται αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμα αρχεία. Μετά την 31η Μαρτίου 2019, η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα επιτρέπεται μόνο μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου (100 – 800 ευρώ). Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, θα επιφέρει ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα.

Οι υπόχρεοι, πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης, είναι απαραίτητο να έχουν διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ταυτότητες και ΑΜΚΑ υπόχρεου, συζύγου/Μ.Σ.Σ. και ανήλικων τέκνων, καθώς και τη σχετική πράξη που σας καθιστά υπόχρεο υποβολής ΔΠΚ.
 • Συμβόλαια ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Στοιχεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών ημεδαπής και αλλοδαπής. Οι σχετικές βεβαιώσεις για υπόλοιπο αυτών στο τέλος έτους εκδίδονται από τις τράπεζες ατελώς, εντός 3 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης.
 • Βεβαιώσεις για επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια (ομόλογα, Repos, μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια κτλ.) που περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα του προϊόντος, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.
 • Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων, και παραστατικά αγοράς ή πώλησης αυτών, σε περίπτωση που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση.
 • Στοιχεία συμμετοχών σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.
 • Σχετικό παραστατικό μίσθωσης θυρίδας.
 • Παραστατικό αγοράς, ή/και σχετική πράξη φορολογικής αρχής, ή/και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για τη δήλωση κινητών μεγάλης αξίας.
 • Στοιχεία οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου & ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα (αφορά μόνον τους υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ, στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α).

✎ Οδηγίες για την Συμπλήρωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

Για να συνδεθεί ο υπόχρεος στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, πρέπει να συμπληρώσει σωστά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει ήδη αποκτήσει από τη ΔΟΥ και συνδέεται στο TAXIS, στη διεύθυνση: https://www.pothen.gr/pothen/app/#/login.

Από την οθόνη Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης ένας υπόχρεος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του. Όπως βλέπουμε παρακάτω, εμφανίζονται δύο επιλογές:

i. Δημιουργία Αρχικής Δήλωσης (Αρχικού Διορισμού)

Η δήλωση αρχικού διορισμού είναι η δήλωση που οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν εντός 90 ημερών, εφόσον αποκτήσουν μια καινούρια ιδιότητα και όχι αν υποβάλλουν τη δήλωση τους για πρώτη φορά ηλεκτρονικά. 

ii. Δημιουργία Ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

Η ετήσια δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 

Στη συνέχεια, όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, ο υπόχρεος – με όποια σειρά επιθυμεί – καλείται να συμπληρώσει 12 καρτέλες της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ),  με προσωπικά και περιουσιακά στοιχεία.

Οι καρτέλες, είναι οι εξής:
1. Στοιχεία Υπόχρεων
 • Στοιχεία όπως Α.Φ.Μ, Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός, συμπληρώνονται αυτόματα με τα στοιχεία από το Taxis και δεν δίνεται στο χρήστη η επιλογή της επεξεργασίας τους. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμφωνεί με αυτά και για όποια αλλαγή, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία.
 • Δ.Ο.Υ, Α.Δ.Τ/Α.Γ.Μ, Όνομα Μητρός, Ημ/νία Γέννησης, Διεύθυνση Εργασίας, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, είναι πεδία τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί ο χρήστης.
 • Ιδιότητες Υπόχρεων: Συμπληρώνονται όλες οι ιδιότητες βάσει των οποίων ο υπόχρεος καλείται να υποβάλλει Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης. Σε περίπτωση που η Αρχή Ελέγχου έχει ζητήσει υποβολή ΔΠΚ, τότε το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τις ιδιότητες εκείνες που είναι καταχωρημένος από την Αρχή Ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπόχρεος καλείται να προσθέσει μια η περισσότερες ιδιότητες μέσω της επιλογής Προσθήκη και συμπληρώνοντας την παρακάτω εμφανιζόμενη φόρμα:
 • Αρχές Ελέγχου Υποβολής της ΔΠΚ: Συμπληρώνεται με την επιλογή του Φορέα με βάση την πιο πρόσφατη ιδιότητα του υπόχρεου. Σε περίπτωση που Αρχή Ελέγχου έχει ζητήσει υποβολή ΔΠΚ, τότε το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με το όνομα της Αρχής. Διαφορετικά, ο υπόχρεος έχει τη δυνατότητα προσθήκης της Αρχής Ελέγχου στην οποία γνωρίζει πως είναι υπόχρεος, μέσω της επιλογής Προσθήκη Φορέα και της εμφανιζόμενης φόρμας όπως φαίνεται και παρακάτω.
 • Κατοχή Περιουσίας στο ΕξωτερικόΕπιλέγεται από τον υπόχρεο σε περίπτωση οποιουδήποτε κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου εκτός Ελλάδας.
 • ΕπάγγελμαΗ κύρια επαγγελματική ιδιότητα του υπόχρεου. 
 • Κλάδος ειδικότητα: Η Διεύθυνση και το Τμήμα του Φορέα στον οποίο ανήκει ή επέλεξε ο υπόχρεος. 
 • Καθήκοντα: Η θέση που κατέχει/τα καθήκοντα που ασκεί ο υπόχρεος.
 • Διεύθυνση Εργασίας: Η διεύθυνση της εργασίας του υπόχρεου. 
 • Α.Μ.Κ.Α: Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης όπως αναγράφεται στα επίσημα ασφαλιστικά έγγραφα.
 • Οργανική Μονάδα: Η Διεύθυνση και το Τμήμα του Φορέα που επέλεξε ο υπόχρεος.
 • Βαθμός: Εδώ γίνεται η επιλογή βαθμού του υπόχρεου σύμφωνα με το επίσημο βαθμολόγιο του Φορέα του.
 • Ημερομηνία Διορισμού/Ανάληψης Καθηκόντων: Συμπληρώνεται καταχωρώντας /επιλέγοντας την ημερομηνία κατά την οποία ο υπόχρεος ανέλαβε καθήκοντα ή διορίστηκε.
 • Email: Τον έγκυρο και ενεργό λογαριασμό email στον οποίο θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης. Το πεδίο μπορεί να δεχθεί έως 100 χαρακτήρες.

* Στην περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία, το σύστημα δεν επιτρέπει τη μετάβαση σε άλλες καρτέλες, ειδοποιώντας τον υπόχρεο με σχετικό μήνυμα.

2. Στοιχεία Συζύγου

Στην καρτέλα αυτή ο/η υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του/της συζύγου.

3. Στοιχεία Ανήλικων Τέκνων

Στην καρτέλα αυτή ο υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία τυχόν ανήλικων παιδιών του.

4. Έσοδα

Στην καρτέλα αυτή ο υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τα έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

5. Επενδυτικά Προϊόντα

Στην καρτέλα αυτή ο υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τα επενδυτικά προϊόντα ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας ασφαλιστικής εταιρείας η οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

6. Μίσθωση Θυρίδων

Στην καρτέλα αυτή ο υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τις θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα.

7. Κινητά Μεγάλης Αξίας-Μετρητά

Στην καρτέλα αυτή ο υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τα φυλασσόμενα είδη που κατέχει. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα είδη εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι.

8. Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Στην καρτέλα αυτή ο υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τις καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα.

9. Ακίνητα

Στην καρτέλα αυτή ο υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τα ακίνητα και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Στην περίπτωση που ένα ακίνητο έχει παραπάνω από έναν ιδιοκτήτη, τον υπόχρεο, την σύζυγο του ή τα ανήλικα τέκνα καταχωρείται για το κάθε ένα μέλος ξεχωριστή εγγραφή.

10. Μέσα Μεταφοράς και Μηχανήματα Έργου

Στην καρτέλα αυτή ο υπόχρεος δύναται να συμπληρώσει κάθε χρήσης οχήματα καθώς και πλωτά ή εναέρια μέσα. Στην περίπτωση που ένα μέσο έχει παραπάνω από έναν ιδιοκτήτη, τον υπόχρεο, τη σύζυγο του ή τα ανήλικα τέκνα καταχωρείται για το κάθε ένα μέλος ξεχωριστή εγγραφή.

11. Συμμετοχές σε Επιχειρήσεις

Σε αυτήν την καρτέλα ο υπόχρεος έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τυχόν συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι μέτοχος στην ίδια επιχείρηση με την σύζυγο του ή με τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να καταχωρήσει για το κάθε ένα μέλος ξεχωριστή εγγραφή.

12. Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Στην συγκεκριμένη καρτέλα καλείται ο υπόχρεος να συμπληρώσει λεπτομερώς τυχόν συμφέροντα και δραστηριότητες, το είδος δραστηριότητας, τη διάρκεια, τους συνεργάτες κλπ., είτε που αφορούν στον ίδιο ή στη σύζυγο.

Σημείωση: Ο υπόχρεος, επιλέγοντας το εικονίδιο +ΠΡΟΣΘΗΚΗ από TAXIS, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα στοιχεία που είναι δηλωμένα ήδη στο TAXIS, τα οποία μπορεί και να επεξεργαστεί.

***

Στο τέλος κάθε πίνακα, εµφανίζονται τα ακόλουθα:

1. H προσωρινή αποθήκευση Δήλωσης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον υπόχρεο να συνεχίσει την καταχώριση των στοιχείων σε µεταγενέστερο χρόνο.
2. Η επιλογή check box που επιβεβαιώνει την ορθότητα και την πληρότητα των καταχωρηµένων στοιχείων. Η επιλογή των check boxes θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά και σε κάθε έναν από τους παραπάνω πίνακες, µετά την συµπλήρωσή τους, προκειµένου να οριστικοποιηθεί η ΔΠΚ.
3. Η Οριστικοποίηση Δήλωσης, η οποία ενεργοποιείται αµέσως µετά την επιλογή όλων των check boxes που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη περίπτωση. Η επιλογή Οριστικοποίηση ∆ήλωσης ισοδυναµεί µε αποστολή της ΔΠΚ στο φορέα ελέγχου.


Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1. Πότε ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης του ν.3213/2003;

Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο και εφόσον αυτή (η ιδιότητα) του δημιουργεί υποχρέωση υποβολής προς όργανο ελέγχου, στο οποίο η περιουσιακή του κατάσταση δεν είναι γνωστή κατά την 31/12/ΧΧ του προηγούμενου έτους.

2. Τι περιλαμβάνει η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης;

Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ημεδαπής και αλλοδαπής κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας, υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) και των ανήλικων τέκνων αυτών, την αξία και τον τρόπο κτήσης αυτών. 

3. Τι περιλαμβάνει η ετήσια ΔΠΚ και πότε υποβάλλεται;

Η ετήσια ΔΠΚ υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς της ΔΠΚ.

Κατά την υποβολή της ΔΠΚ ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία (ηλεκτρονικά) υποβληθείσα ΔΠΚ και διατηρεί αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο αναφοράς της (31/12/ΧΧ) περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιμη. Η ετήσια ΔΠΚ υποβάλλεται κατά κανόνα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

4. Για πόσα έτη ο υπόχρεος υποβάλλει ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ);

Ο υπόχρεος υποβάλλει ΔΠΚ κάθε έτος, εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για το επόμενο έτος. Η υποχρέωση υποβολής της ΔΠΚ για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος, από το έτος απώλειας αυτής. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2017, θα υποβάλλουν ΔΠΚ έτους 2018 (φορολογικό 2017) ακόμη και αν κατά τη διάρκεια του έτους απώλεσαν την ιδιότητα, που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής σχετικής δήλωσης, εκπληρώνοντας την όποια υποχρέωσή τους.

Ειδικά για τις περιπτώσεις α’ έως ε’ και ιβ’ του άρθρ. 1 της παρ. 1 του ν.3213/2003 όπως ισχύει, που αφορούν στους υπόχρεους υποβολής προς την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α, η υποχρέωση υφίσταται για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή την λήξη της θητείας του υπόχρεου. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική περίοδος από ειδική διάταξη νόμου.

5. Καταχωρούνται περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται και εκποιούνται/διαγράφονται εντός του ιδίου έτους;

Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρία.

6. Πρέπει η ΔΠΚ να εγκριθεί και από τον/την σύζυγο ή το /Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου κατά την υποβολή;

Η ΔΠΚ είναι κοινή για τον υπόχρεο και τον/την σύζυγο ή του προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.). Ο υπόχρεος καταχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, του/της συζύγου της/του, ή του Μ.Σ.Σ. και των ανήλικων τέκνων τους οριστικοποιεί τη ΔΠΚ του και στη συνέχεια εγκρίνεται η ΔΠΚ από τον/την σύζυγο ή το Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του/της συζύγου της/του, ή του Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου, να υποβληθεί κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται, χωρίς έγκριση, μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να αναφέρει στις παρατηρήσεις το γεγονός της άρνησης ή της αδυναμίας, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του ετέρου προσώπου.

7. Με ποιόν τρόπο ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. εγκρίνει τα περιεχόμενα της ΔΠΚ που τον/την αφορούν;

Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο, ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. πρέπει να συνδεθεί εκ νέου στο σύστημα, με τους προσωπικούς (διακριτούς) κωδικούς TAXISnet. Μέσω του κουμπιού/επιλογής “Προβολή Δήλωσης (pdf)” το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον/στη σύζυγο ή το Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου, να εμφανίσει μόνο τα ατομικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και αυτά των ανήλικων τέκνων τους, που έχει υποβάλλει με τη ΔΠΚ του ο υπόχρεος.

Η έγκριση γίνεται με την επιλογή του κουμπιού “Οριστικοποίηση”. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπόχρεος προηγουμένως να έχει οριστικοποιήσει τη ΔΠΚ και ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. να διαθέτει κωδικούς TAXISnet.

8. Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ και εφόσον διαπιστωθεί από τον υπόχρεο ότι υποβλήθηκαν λάθος στοιχεία, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Επιλέγοντας «Διόρθωση» ο υπόχρεος μπορεί να συμπληρώσει αυθορμήτως ελλείψεις ή ανακρίβειες της ΔΠΚ του, οποτεδήποτε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και μέχρι ένα μήνα μετά τη λήξη αυτής.

9. Τα στοιχεία που αντλούνται στο σύστημα ΠΟΘΕΝ από το σύστημα TAXIS είναι επαρκή για την πληρότητα της ΔΠΚ;

Όχι. Για την ορθή συμπλήρωση της ΔΠΚ απαιτούνται επιπλέον στοιχεία που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση υπόχρεου, συζύγου ή Μ.Σ.Σ. και ανήλικων τέκνων (π.χ. κάθε περιουσιακό στοιχείο στο εξωτερικό, εμπράγματα δικαιώματα στην ημεδαπή που δηλώνονται από άλλο ΑΦΜ από αυτό του υπόχρεου και με διακριτούς κωδικούς TAXISnet, δίκυκλα, μετοχές, φυλασσόμενα μετρητά και αντικείμενα αξίας κ.α.).

Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που αντλούνται από το σύστημα TAXIS δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη για την ορθή καταχώρισή τους.

10. Στη ΔΠΚ πρέπει να καταχωριστούν τα περιουσιακά στοιχεία όλων των τέκνων;

Ο υπόχρεος δηλώνει στην αρχική ΔΠΚ την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου, ή του Μ.Σ.Σ. Στην ετήσια ΔΠΚ ο υπόχρεος δηλώνει την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου, ή του Μ.Σ.Σ. ακόμη κι αν αυτά ενηλικιώθηκαν εντός του έτους που αφορά η δήλωση.

11. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλοι οι πίνακες της ΔΠΚ;

Ναι. Οι πίνακες της ΔΠΚ συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον ο υπόχρεος ή τα μέλη της οικογένειάς του έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στους αντίστοιχους πίνακες. Η επιλογή του σχετικού κουμπιού/check box «Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων…» γίνεται σε όλους τους πίνακες ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν δηλωθεί αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία (ως επιβεβαίωση της μη ύπαρξης).

12. Πώς ολοκληρώνεται η οριστικοποίηση/υποβολή της ΔΠΚ;

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ΔΠΚ, ο υπόχρεος επιλέγει σε κάθε πίνακα το κουτί/check box “Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων…”. Στη συνέχεια ο υπόχρεος επιλέγει το ενεργοποιημένο πλέον κουμπί “Οριστικοποίηση Δήλωσης”.

13. Πότε ο υπόχρεος επισυνάπτει έγγραφα στην ηλεκτρονική ΔΠΚ;

Τα συνυποβαλλόμενα εκ του νόμου, δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης, επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόμενη ΔΠΚ και ως εκ τούτου, ο υπόχρεος κατά την ηλεκτρονική υποβολή, δε χρειάζεται να κάνει οποιαδήποτε σχετική ενέργεια.

Υπόχρεοι που ανήκουν σε ιδιότητες που ελέγχονται υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα οφείλουν ή/και σε όσους εμφανισθεί σχετικό μήνυμα στην καρτέλα «Στοιχεία Υπόχρεου» του συστήματος, οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά σε επόμενη σχετική ερώτηση. Οι υπόχρεοι μπορούν να επισυνάπτουν (εφόσον το επιθυμούν) οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρούν ότι συμβάλει στην πληρότητα της δήλωσης τους και επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουν.

Τέλος, όσοι έλαβαν αναδρομικά προηγούμενων ετών, από μισθωτές υπηρεσίες, οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση αποδοχών, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά αναδρομικών.

14. Πότε υποβάλλεται η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ);

Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) υπάρχει σαν ξεχωριστός πίνακας στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής ΔΠΚ. Η ΔΟΣ υποβάλλεται στην ίδια προθεσμία με τη ΔΠΚ.

15. Σε ποια περίπτωση επιβάλλεται να υποβληθεί μέσα στο ίδιο έτος και ΑΡΧΙΚΗ και ΕΤΗΣΙΑ ΔΠΚ;

Σε περίπτωση απόκτησης νέας ιδιότητας, η οποία ελέγχεται από διαφορετικό όργανο ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση λόγω των δύο ιδιοτήτων, θα υποβληθούν δύο ΔΠΚ στη διάρκεια του ίδιου έτους, μία αρχική και μία ετήσια. Η αρχική θα υποβληθεί μόνο προς το όργανο ελέγχου που προκύπτει από τη νέα ιδιότητα και η ετήσια θα υποβληθεί μόνο προς το όργανο ελέγχου που είναι αρμόδιο για την ιδιότητα του παλαιότερου έτους. Για το επόμενο έτος θα υποβληθεί μία μόνο ετήσια ΔΠΚ και προς τα δύο όργανα ελέγχου, εφόσον για το έτος που αφορά τη ΔΠΚ ισχύουν και οι δύο σχετικές ιδιότητες.

16. Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. δεν κατέχει κανένα περιουσιακό στοιχείο υποχρεούται να συμφωνήσει με την ΔΠΚ του/της υπόχρεου;

Ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συμφωνήσει με τη ΔΠΚ της/του υπόχρεου.

17. Πώς δηλώνονται τα κοινά περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου με τον/την σύζυγο/Μ.Σ.Σ. (π.χ. ακίνητο εξ αδιαιρέτου);

Για τα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων, το ποσοστό ιδιοκτησίας κάθε κατόχου είναι εμφανώς διακριτό, δηλώνεται σε ξεχωριστή γραμμή (καταχώριση) το περιουσιακό στοιχείο κάθε κατόχου και το ποσοστό ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε καθέναν. Αντίθετα, για περιουσιακά στοιχεία που η διάκριση κατοχής δεν είναι εμφανής (συνδικαιούχοι ενός λογαριασμού καταθέσεων) χρησιμοποιούνται τα check boxes της σχετικής καρτέλας, ούτως ώστε το κοινό περιουσιακό στοιχείο να καταχωριστεί μόνο μια φορά.

18. Αν είναι και ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. υπόχρεος/η σε υποβολή ΔΠΚ υποβάλλεται μία μόνο ΔΠΚ;

Όχι. Ο καθένας από τους συζύγους ή το Μ.Σ.Σ υποβάλλει ξεχωριστή ΔΠΚ εκ της δικής του ιδιότητας και ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. πρέπει να εγκρίνει. Ξεχωριστές ΔΠΚ υποβάλλουν οι σύζυγοι ή τα Μ.Σ.Σ. ακόμα και όταν έχουν ιδιότητες που ελέγχονται από το ίδιο όργανο ελέγχου.

19. Οι αλλαγές που πραγματοποιούν οι υπόχρεοι στα στοιχεία που αντλούνται στο σύστημα ΠΟΘΕΝ από το σύστημα TAXIS, αποθηκεύονται και στα δύο συστήματα;

Όχι. Το σύστημα ΠΟΘΕΝ και το σύστημα TAXIS είναι ανεξάρτητα συστήματα. Διαλειτουργούν μεταξύ τους με τρόπο που να διευκολύνεται ο υπόχρεος στην προσυμπλήρωση της δήλωσης με ατομικά του στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στο TAXIS. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτά τα στοιχεία παραμένουν αποθηκευμένα μόνο στο σύστημα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

20. Κατά τη διαδικασία υποβολής της ΔΠΚ, πότε επιλέγεται από τον υπόχρεο η τιμή «ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»;

Επιλέγεται όταν καμία άλλη εκ των προτεινόμενων από το σύστημα τιμών δε μπορεί να σχετισθεί με το υπό καταχώρηση στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να καταχωρίσει επιπλέον, στο σχετικό πεδίο παρατηρήσεων, την αναλυτική του περιγραφή.

21. Υπόχρεος που έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά ετήσια ΔΠΚ 2016 (φορολογικό 2015) ή ΔΠΚ 2017 (φορολογικό 2016) ή/και αρχική ΔΠΚ για ιδιότητα που αποκτήθηκε εντός των ετών 2016-2018, έχει υποχρέωση να υποβάλει εκ νέου τις δηλώσεις αυτές;

Ναι, δεδομένου ότι ως αποκλειστική προθεσμία υποβολής των ετήσιων ΔΠΚ 2016 και 2017 καθώς και αρχικών για ιδιότητα που αποκτήθηκε εντός των ετών 2016-2018, ορίζεται η χρονική περίοδος από 18.02.2019 έως 31.03.2019. 

22. Οι υπόχρεοι με ποιό τρόπο θα γνωρίζουν ότι έχουν υποβάλλει ΔΠΚ για ένα συγκεκριμένο έτος;

Υπόχρεοι που έχουν οριστικοποιήσει τη δήλωσή τους, μπορούν να βεβαιωθούν ότι αυτή υποβλήθηκε οριστικά και επιτυχώς, επιλέγοντας αρχικά «Προβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», στη συνέχεια το έτος που τους ενδιαφέρει από τον (πάνω) πίνακα «Τελικές Δηλώσεις» και βλέπουν στον κάτω πίνακα «Τροποποιήσεις» το ιστορικό των Οριστικοποιημένων και Προσωρινά Αποθηκευμένων Δηλώσεων για το έτος επιλογής.

Μια δήλωση θεωρείται οριστικοποιημένη όταν αναγράφεται ο σχετικός Αριθμός Δήλωσης και η αντίστοιχη Ημερομηνία Οριστικοποίησης. Στην περίπτωση που υπάρχει ΝΑΙ στο πεδίο Ανάληψη Καθηκόντων/… η ΔΠΚ είναι αρχική και ΔΕΝ εκπληρώνει την υποχρέωση υποβολής ετήσιας ΔΠΚ. Ετήσια είναι η ΔΠΚ που έχει ΟΧΙ στο αντίστοιχο πεδίο.

23. Τα ακίνητα συζύγου ή Μ.Σ.Σ. υπόχρεου είναι εφικτό να έρχονται από το TAXIS;

Για να μπορεί να προ-συμπληρώσει ο υπόχρεος τη ΔΠΚ του, με τα ακίνητα συζύγου, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο TAXIS, πρέπει προηγουμένως ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet στο σύστημα (www.pothen.gr) και να επιλέξει στο αριστερό κάθετο μενού την τέταρτη επιλογή «Διαχείριση Εξουσιοδοτήσεων».

Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει προσθήκη το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το σχετικό έτος για το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (για τα ακίνητα). Με νέα σύνδεση ο υπόχρεος (με τους προσωπικούς του πλέον κωδικούς) κατά τη συμπλήρωση της ΔΠΚ του, μπορεί να κάνει πλέον προσθήκη ακινήτων συζύγου/Μ.Σ.Σ. από το ΤAXIS, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί στη καρτέλα των ακινήτων.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει υποβάλει από κοινού την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).

24. Ποιο το ύψος του παραβόλου εκπρόθεσμης υποβολής ΔΠΚ;

Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, η οριστικοποίηση της ΔΠΚ τους, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό 100€ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Η οριστικοποίηση της ΔΠΚ με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 800€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 300€ για τους λοιπούς υπόχρεους.

25. Σε ποιες περιπτώσεις είναι επιβεβλημένη η αλλαγή του περιεχομένου ήδη υποβληθείσας ΔΠΚ; (αφορά ετήσιες ΔΠΚ 2016 και 2017 και αρχικές με απόκτηση ιδιότητας εντός των ετών 2016-2018)

Απαιτείται η τροποποίηση του περιεχόμενου της ήδη υποβληθείσας ΔΠΚ στις παρακάτω, τουλάχιστον περιπτώσεις:

• κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία του ΜΣΣ.
• κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος ήταν σε διάσταση και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία του εν διαστάσει συζύγου.
• Εφόσον ο υπόχρεος είναι/ήταν Δικαστικός ή Εισαγγελικός Λειτουργός, (πλέον υποχρεωτικά ελεγχόμενος), άρα οφείλει να επισυνάψει παραστατικά-βεβαιώσεις και να δηλώσει και τις δανειακές υποχρεώσεις του.
• Εφόσον ο υπόχρεος είναι/ήταν σύζυγος υπόχρεου στην Επιτροπή 3Α (υποχρεωτικά ελεγχόμενοι), συνεπώς οφείλει να επισυνάψει παραστατικά-βεβαιώσεις (ως υποχρεωτικά ελεγχόμενος) και να δηλώσει τις δανειακές υποχρεώσεις του.
• Εφόσον ο υπόχρεος στην αρχική ΔΠΚ του δεν είχε δηλώσει την αξία και τον τρόπο κτήσης των περιουσιακών του στοιχείων (πλέον είναι υποχρεωτικό).
• Εφόσον για κινητό αξίας άνω των 40.000€, ο υπόχρεος δεν είχε επισυνάψει παραστατικά αγοράς ή νόμιμα φορολογικά παραστατικά ή εκτίμηση αυτού. Επίσης εφόσον ήταν ασφαλισμένο και η αξία που είχε δηλωθεί ήταν μικρότερη από την ασφαλιζόμενη αξία.
• Εφόσον ο υπόχρεος εκποίησε κινητό άνω των 40.000€ και δεν είχε επισυνάψει τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και την εκτίμηση από εκτιμητή του μητρώου.


Χρήσιμα αρχεία:

–> Για να εισέλθετε στην εφαρμογή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, πατήστε ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ, τηλ: 210-4802100 |www.pothen.gr/pothen/main/
Μοιραστείτε το άρθρο!