ΟΑΕΔ: Επιδότηση έως 12.000 ευρώ σε ανέργους για νέα επιχείρηση

ΟΑΕΔ: Επιδότηση έως 12.000 ευρώ σε ανέργους για νέες επιχειρήσεις

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων παραμένει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που προωθεί την αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, το οποίο απευθύνεται σε 10.000 ανέργους, ηλικίας 18-66 ετών.


____

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α. Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Β. Σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτή θα πρέπει να έχει διακοπεί έως την 31/12/2011. Οι δυνητικοί δικαιούχοι, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές ή άλλες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Γ. Ο συνολικός αριθμός των 10.000 δυνητικά ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος κατανέμεται ηλικιακά ως εξής:

  • 18-29 ετών: 2.000 άτομα
  • 30-66 ετών: 8.000 άτομα
 
____

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

  • είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής,
  • είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν από την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης.

____

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους  για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.

Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:

  • Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%
  • Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου
  • Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3  του εταιρικού κεφαλαίου

Το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις:

  • 1η δόση: μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
  • 2η δόση: μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος
  • 3η δόση: μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου, εφόσον διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:

____

1ο Στάδιο: Διαδικασία υποβολής της αίτησης υπαγωγής

1. Αίτηση υπαγωγής υπεύθυνη δήλωση – επιχειρηματικό σχέδιο:

Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τους δυνητικούς δικαιούχους μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr).

2. Συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα:

Συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τους δικαιούχους [επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων], οι οποίοι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την αίτηση υπαγωγής και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

____

2ο Στάδιο: Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υπαγωγής

Τα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση τoυ Διοικητή του ΟΑΕΔ, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

– Ομάδα Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής:

α. Χρήση της τυποποιημένης αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
β. Ο δικαιούχος να έχει την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ και να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

– Ομάδα Β: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Εξετάζεται η ποιότητα, πληρότητα και ωριμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

i. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της παρούσας.

ii. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.

iii. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, όπως μέσω τραπεζικού δανεισμού).

iv. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηματικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων.

v. Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ενδεικτικά: αγροδιατροφή, βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά κατασκευές, υγεία – φάρμακα).

____

3ο Στάδιο: Υπαγωγή στο πρόγραμμα

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται:

i. εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της γνωστοποίησης στον δικαιούχο της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) της αίτησης- επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιολόγησης, και

ii. εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης υπαγωγής, όταν η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

α. επαγγέλματα που απαιτούν ειδική διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),

β. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,

γ. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις και τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια,

δ. επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται / θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ενδεικτικά: Franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),

ε. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,

στ. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας,

ζ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1),

η. όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ,

θ. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.

και

ι. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ.

____

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

1: Άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών –> Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε την αίτηση σας.

2: Άνεργοι, ηλικίας 30-66 ετών –> Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε την αίτηση σας.

Περισσότερες πληροφορίες: www.oaed.gr

Μοιραστείτε το άρθρο!