Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ. Δείτε τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις για καταβολή του επιδόματος.
Τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ. Δείτε τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις για καταβολή του επιδόματος.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος ορίζεται η 2/12/2019 (εφόσον η 30/11/2019 είναι Σάββατο).

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και στα ΚΕΠ από την 18/9/2019.

Ο Οργανισμός θα καταβάλει προσπάθεια ούτως ώστε η πίστωση να ολοκληρώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών περίπου από την έγκριση της αίτησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα, ωφελούμενοι είναι οι:
 • οικοδόμοι
 • λατόμοι
 • ασβεστοποιοί
 • πλινθοποιοί
 • αγγειοπλάστες
 • δασεργάτες
 • ρητινοσυλέκτες
 • καπνεργάτη
 • μουσικά μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
 • υποδηματεργάτες
 • μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης
 • χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων
 • ηθοποιοί
 • τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης
 • χειριστές και βοηθοί χείριστη κινηματογράφου
 • ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου
 • ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου
 • μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και
 • σμυριδεργάτες.

Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τέλος, δικαιούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα συνταξιούχοι, που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος, εφ’  όσον όμως η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ι. Οικοδόμοι
 1. Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος  αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε).

Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20%  καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που   πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

 1. Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.
 2. Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. 
ΙΙ. Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
 1. Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
 2. Για τους  δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από 50 –  240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
 3. Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.
 4. Για τους χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων απαιτούνται από 70 – 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
 5. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.
 6. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.
 7. Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχιακό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.
 8. Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 2019

–> Περισσότερες πληροφορίες για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα του ΟΑΕΔ, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στο: www.oaed.gr

Μοιραστείτε το άρθρο!