Είσαι εργαζόμενος; Μάθε πώς θα κάνεις αίτηση για τα 800 ευρώ

Είσαι εργαζόμενος; Μάθε πώς θα κάνεις αίτηση την αποζημίωση των 800 ευρώ

Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.


~ Οδηγίες συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης ~

Βήμα 1ο

Εισέρχεστε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Μηχανισμού εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 [https://supportemployees.yeka.gr].

Βήμα 2ο

Η πρόσβαση στο Μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Επιβεβαιώστε με την επιλογή «Εξουσιοδότηση» την συγκατάθεσή σας ώστε η εφαρμογή του Ειδικού Μηχανισμού να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης).

Βήμα 3ο

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία.

Βήμα 4ο

Με κλικ στο πεδίο [Υποβολή] πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων του εντύπου και εφόσον δεν εντοπισθούν σφάλματα, αυτό οριστικοποιείται με την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και την αποτύπωση της ημερομηνίας και ώρας της υποβολής.

(1) Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις στις οποίες ανεστάλη η λειτουργία με εντολή της Δημόσιας Αρχής

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής:

  • Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
  • Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
  • Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
  • Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
  • Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
  • Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
  • Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
  • Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
  • Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
  • Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή, όταν το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του χρήστη δεν αντιστοιχεί με την ημερομηνία εισόδου σύμφωνα με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα «Η πρόσβαση για τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε […] επιτρέπεται από […] έως […]»

_

(2) Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται σημαντικά βάσει κύριου ΚΑΔ ή ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 

Οι εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ, δύνανται επίσης να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21.3.2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση από τον εργοδότη τους, της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.

Προσοχή: Για τους εργαζόμενους της περίπτωση αυτής, η δήλωση στην πλατφόρμα δεν πραγματοποιείται με βάση το ΑΦΜ όπως στις περιπτώσεις των εργαζομένων των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με βάση εντολή δημόσιας αρχής.

–> Επισημαίνεται ότι, μέχρι στιγμής η εφαρμογή δεν επιτρέπει στους εν λόγω εργαζόμενους να εισέλθουν στην πλατφόρμα, παρά μόνο βάσει ΑΦΜ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

(Α) Εργαζόμενοι που εργάζονται σε περισσότερες από μια επιχειρήσεις που πλήττονται 

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις ή εργοδότες που πλήττονται βάση ΚΑΔ, και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, τότε επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

_

(Β) Εργαζόμενοι σε ατομικές επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν σε επιστημονικούς κλάδους (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, εκπαιδευτικούς κ.α.) και σε ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (π.χ. υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κ.α.)

Οι εργαζόμενοι των άνω κατηγοριών, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας από τους εργοδότες τους και εφόσον των συγκεκριμένων εργοδοτών ο ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους κλάδους.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουν, είναι η ίδια που ισχύει για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ (περίπτωση 2).

_

(Γ) Εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν λυθεί είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία (για το διάστημα 1/3/2020 – 20/3/2020)

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ), των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού (800€), με τη διαδικασία που ορίζεται στις περιπτώσεις 1 & 2, εφόσον όμως δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.


Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω, στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται:

α. τα προσωπικά στοιχεία των εργαζομένων και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»,

β. καθώς και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων για τα 800 ευρώ
Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων

Διαβάστε επίσης: Κορονοϊός: Ποιοι δικαιούνται και πώς θα λάβουν 800 ευρώ;

Μοιραστείτε το άρθρο!