ΜΥΦ: Παράταση στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων 2018

Ευτυχώς για τους λογιστές – φοροτεχνικούς, που αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο υποχρεώσεων (και) αυτό το μήνα, δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ του έτους 2018, που αρχικά έληγε 1η Απριλίου 2019, ύστερα από αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.


Πιο συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώσε με Δελτίο Τύπου την παράταση της προθεσμίας υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών-πελατών) έτους 2018, μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019.

Υπενθυμίζουμε ότι, με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1217/2018 αποφασίστηκε ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων ΜΥΦ από το ημερολογιακό έτος 2018 και μετά υποβάλλονται ετησίως από τους υπόχρεους και όχι ανά τρίμηνο, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και οι αγρότες καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων, υποβάλλονται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ως εξής:

α) από τους εκδότες ετησίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

δ) από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που αφορούν.

* Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ τροποποιήθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1217/2018.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, ή την χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. 

Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δεδομένου ότι η υποχρέωση υποβολής των υπόψη καταστάσεων, που αφορούν τις συναλλαγές του 2018 είναι ετήσια σύμφωνα με την ΠΟΛ.1217/2018, για παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, επιβάλλεται ένα πρόστιμο (100 ευρώ) και όχι 400 ευρώ όπως ίσχυε για τις καταστάσεις των ετών 2014 έως 2017.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΥΦ


Περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

Μοιραστείτε το άρθρο!