Ανοίγει η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Τη Δευτέρα 1η Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Τη Δευτέρα 1η Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω της οποίας οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους.


Τί πρέπει να γνωρίζετε για να προστατεύσετε την πρώτη κατοικία σας

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους www.keyd.gov.gr.

2. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και κατόπιν, με την επιλογή του συνδέσμου Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας.

3. Η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες εντός 1 μήνα υποχρεούνται να προτείνουν μία ευνοϊκή ρύθμιση, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 • Διαγραφή οφειλής εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας.
 • Αποπληρωμή σε 25 έτη, με χαμηλές μηνιαίες δόσεις. Εάν ο οφειλέτης υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας του, τότε είτε μειώνονται αντίστοιχα τα έτη ρύθμισης ή μπορεί να συμβληθεί κάποιος άλλος ως εγγυητής του δανείου.
 • Χαμηλό τοκισμό με επιτόκιο 2% προσαυξημένο με το Euribor τριμήνου.

Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση

Στον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας μπορούν να υπαχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα (εμπορική ιδιότητα), εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:

1. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και λογιστικοποιημένοι τόκοι καθώς και έξοδα εκτέλεσης (αν υπάρχουν), δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των:

 • 100.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.
 • 130.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Υπάρχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, το οποίο έχει οφειλές που βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

3. Η αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των:

 • 175.000 ευρώ αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.
 • 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
Εισοδηματικά κριτήρια

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των:

 • 12.500 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένει μόνο ένα άτομο.
 • 21.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν δύο άτομα.
 • 26.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν τρία άτομα.
 • 31.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν τέσσερα άτομα.
 • 36.000 ευρώ, σε οικογένεια με τρία προστατευόμενα μέλη, είτε τέκνα ή άλλοι συγγενείς).
Ακίνητη περιουσία 

5. Αν το σύνολο των οφειλών δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε η λοιπή ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του έχουν συνολική αντικειμενική αξία που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Καταθέσεις

6. Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα σε νομίσματα ή ράβδους του αιτούντα και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.


Εξαιρέσεις

Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, οφειλέτες για τους οποίους:

Εκδόθηκε οριστική απόφαση που απέρριψε αίτησή τους στον Ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση.

Επίσης, δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

– Δάνεια που έχουν ήδη ρυθμιστεί ή υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ή τον πτωχευτικό κώδικα.


Κάνε αίτηση για προστασία της κύριας κατοικίας σου! (Από 1η Ιουλίου)

Μοιραστείτε το άρθρο!